Aliĝilo | Anmeldung Germana Esperanto Kongreso 2023

Druckversion | Presebla versio

Mi aliĝas al la Germana Esperanto-Kongreso 2023 en Braunschweig.

Ich melde mich zum Deutschen Esperanto-Kongress 2023 in Braunschweig an.

Persono | Person
Necesas aparta aliĝo | separate Anmeldung erforderlich
Kontakto | Kontakt
Prefere donu vian mobiltelefonan numeron, por ke ni povu atingi vin en urĝaj kazoj.
Bitte möglichst deine Mobiltelefonnummer, damit wir dich in dringenden Fällen erreichen können.
Kongreso | Kongress
Bonvolu elekti. Detalajn kotizojn vidu sube.
Bitte auswählen. Detaillierte Teilnahmebeiträge siehe unten.

al/de la normala/reduktita kotzizo | zum/vom normalen/reduzierten Beitrag

Kotizo | Teilnahmebeitrag

Reduktita kotizo: akompanantoj/partneroj, handikapuloj, senenspezuloj
Reduzierter Beitrag: Begleitpersonen/Partner, Behinderte, Personen ohne eigenes Einkommen

Krompago por ne-GEA-membroj loĝantaj en Germanio
Zuzahlung für Nicht-DEB-Mitglieder mit Wohnsitz in Deutschland

Rabato por | Rabatt für
B-landoj: iamaj socialismaj landoj de Eŭropo; ĉiuj landoj de Azio (escepte de Israelo, Japanio, Korea Resp.), Afriko kaj Latina Ameriko
B-Länder: ehemalige sozialistische Länder in Europa; alle asiatischen Länder (außer Israel, Japan, Koreanische Republik), Afrika und Lateinamerika

  Ĉefkongreso
Hauptkongress
Gesamtkongress
Kompleta kongreso
Aliĝperiodo
Anmeldeperiode
normal
ordinara
reduziert
reduktita
normal
ordinara
reduziert
reduktita
ĝis | bis
2022-06-30
50 € 30 € 100 € 60€
ĝis | bis
2022-12-31
75 € 45 € 150 € 90 €
ĝis | bis
2023-03-31
85 € 60 € 170 € 120 €
poste | später 105 € 85 € 210 € 170 €
Krompago/rabato
Zuzahlung/Rabatt
ordinara
normal
reduktita
reduziert
Krompago | Zuzahlung
unufoje | einmalig
+ 30 € + 20 €
Rabato | Rabatt
unuope | einzeln
- 30 € - 20 €
Lingvokurso | Sprachkurs
Uzo de la lingvokurson kiel kleriga libertempo?
Nutzung des Sprachkurses als Bildungsurlaub?
Loĝado kaj manĝoj | Unterkunft und Verpflegung
Atentu:
La lokoj en la junulargastejo kaj en la amasloĝejo estas limigitaj. Ni disponigas ilin en la sinsekvo de aliĝoj.
Plej multaj ĉambroj en la junulargastejo estas 4-litaj, por 1- kaj 2-lita uzo kelkaj litoj restas neuzataj (ne plu havebla). Eventuale partoprenantoj povas interkonsenti inter si pri komuna uzo de ĉambro. Tio devas okazi proprainiciate, kaj vi devas informin nin pri tio en via aliĝo.
Via mendo validas nur post kompleta pago de la sumo indikita en la fakturo.

Beachte:
Die Zimmer in der Jugendherberge und im Schlafsaal sind begrenzt. Sie werden in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben.
Die meisten Zimmer haben 4 Betten. Für 1- und 2-Bett-Belegungen bleiben einige Betten ungenutzt (nicht mehr verfügbar). Gegebenenfalls können Teilnehmer untereinander vereinbaren, ein Zimmer gemeinsam zu nutzen. Dies muss eigeninitiativ vereinbart und uns mit der Anmeldung mitgeteilt werden.
Die Bestellung gilt erst nach vollständiger Zahlung der in der Rechnung angegebenen Summe.
por 2- kaj plurlitaj ĉambroj | bei 2- und Mehrbettzimmer


Prezo por junulargastejo (loĝado + tri manĝoj) (por persono)
Preis für Unterkunft in der Jugendherberge (Vollpension) (pro Person)
  Ĉefkongreso
Hauptkongress
Tuta kongreso
Gesamtkongress
Ĉambrokategorio
Zimmerkategorie
Aĝo | Alter
ekde | ab 27
Alter | aĝo
bis | ĝis 26
Aĝo | Alter
ekde | ab 27
Aĝo | Alter
ĝis | bis 26
1-lita ĉambro | 1-Bett-Zimmer 260 € 230 € 580 € 530 €
2-lita ĉambro | 2-Bett-Zimmer 210 € 180 € 460 € 410 €
3-/4-lita ĉambro | 3-/4-Bett-Zimmer 180 € 150 € 370 € 320 €
Prezo por loĝado en la amasloĝejo (por persono)
Preis für Unterkunft im Schlafsaal (pro Person)
Ĉefkongreso
Hauptkongress
Tuta kongreso
Gesamtkongress
15 € 35 €
Prezo por nur tagmanĝo + vespermanĝo en la junulargastejo (por persono)
Preise für nur Mittagessen + Abendessen in der Jugendherberge (pro Person)
Ĉefkongreso
Hauptkongress
Tuta kongreso
Gesamtkongress
44 € 100 €
Datumprotekto | Datenschutz
Mi legis la Deklaron pri datumprotekto kaj konsentas.
Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und stimme zu.

Fotoj | Fotos *

Dum la eventoj povas esti farataj fotoj, kiuj povas esti publikigataj en nia asocia revuo, en retpaĝoj kaj/aŭ en sociaj retoj. La organizantoj ne transprenas respondecon ĉu unuopaj partoprenantoj estas videblaj en fotoj.
Während der Veranstaltung können Fotos gemacht werden, die gegebenenfalls in der Mitgliederzeitschrift, auf Internetseiten und/oder in sozialen Netzwerken veröffentlicht werden. Die Organisatoren übernehmen keine Verantwortung dafür, ob einzelne Teilnehmer auf Fotos zu sehen sind.


Publikigo de aliĝoj | Veröffentlichung der Anmeldungen

Ni publikigas la aliĝojn (nur nomo, lando kaj retpoŝta adreso) en la kongreslibro kaj en la kongresaj retpaĝoj. Laŭ via deziro ni povas kaŝi vian nomon kaj/aŭ vian retpoŝtan adreson en la listoj.
Wir veröffentlichen Anmeldungen (nur Name, Land und E-Mail-Adresse) im Kongressbuch und in den Internetseiten des Kongresses. Auf Wunsch verbergen wir deinen Namen und/oder deine E-Mail-Adresse in den Listen.

Komentoj | Bemerkungen
Sciindaĵoj, kuracaj apartaĵoj, ...
Hinweise, medizinische Besonderheiten, ...
Pago | Zahlung

Bonvolu pagi nur post ricevo de la fakturo. La aliĝo ekvalidas nur per pago de la faktura sumo.
Zahlung bitte erst nach Erhalt der Rechnung. Die Anmeldung wird erst mit der Zahlung des Rechnungsbetrages gültig.