Transponta Esperanto-Kongreso 2020


Komuna Esperanto-kongreso: germana, pola, fervojista

de vendredo, 29 majo 2020
ĝis lundo, 1 junio 2020

Temo: Najbaroj

Dum la pentekostaj tagoj de 2020 Pola Esperanto-Asocio kune kun Germana Esperanto-Asocio okazigos komunan kongreson en la limurboj Frankurt (Oder) kaj Słubice. Kune kun la du landaj asocioj samloke kongresos la Internacia Fervojista Esperanto-Federacio. Dum la unuaj tagoj la kongreso havos komunan programon por ĉiuj tri partneroj. La fervojista kongreso tamen laŭkutime daŭros tutan semajnon. Ĝi do havos propran programon de la 1-a ĝis la 5-a de junio.

 


Tempa aranĝo


La organizantoj

GEA-emblemo

 

Germana Esperanto-Asocio (GEA) – Deutscher Esperanto-Bund (DEB)

 

estas registrita asocio fondita 1906 kun sidejo en Berlin, kies celo estas la subteno de Esperanto en Germanio. Ĝi eldonas dumonate la membrogazeton „Esperanto aktuell“ kaj aranĝas ĉiujare la Germanan Esperanto-Kongreson kutime dum la pentekostaj tagoj GEA havas junularan branĉon Germana Esperanto-Junularo (GEJ), landajn ligojn kaj lokajn grupojn kaj estas germana landa asocio de la Universala Esperanto-Asocio (UEA). GEA laboras kun diversaj fakaj organizaĵoj, i.a. la Germana Esperanta Fervojista Asocio (GEFA).

PEA-emblemo

 

Pola Esperanto-Asocio (PEA) - Polski Związek Esperantystów (PZE)

 

estas la Esperanto-Asocio de Pollando, fondita 1908 kiel Pola Esperanto-Societo. Ĝi eldonas la dumonatan revuon „Pola Esperantisto“ kaj aranĝas ĉiujare en frua somero la Polan Esperanto-Kongreson. PEA havas junularan sekcion Pola Esperanto-Junularo (PEJ) kaj dek kvin regionajn filiojn. Ĝi estas pola landa asocio de la Universala Esperanto-Asocio (UEA).

IFEF-emblemo

 

Internacia Fervojista Esperanto-Federacio (IFEF)

 


estas tutmonda organizaĵo de esperantistaj fervojistoj. Ĝi celas disvastigi kaj apliki Esperanton en la fervojaj administracioj kaj en la fervojistaj medioj kaj rondoj. IFEF kunigas landajn asociojn kaj individuajn membrojn en pli ol dudek landoj. Ĝi eldonas la dumonatan bultenon kaj fervojfakan revuon „Internacia Fervojisto“. La ĉiujaran Internacian Fervojistan Kongreson de IFEF kutime okazanta en Majo organizas unu el la landaj asocioj.

IFEF estas membro de FISAIC, la Internacia Federacio de la Artaj kaj Intelektaj Fervojistaj Asocioj. Ĝi aliĝis en la jaro 1953 kiel faka asocio al la Universala Esperanto-Asocio (UEA). Ĝi kunlaboras en la terminara komisiono de la internacia fervojunio UIC kompetenta por Esperanto inter dudek du naciaj lingvoj en la fervoja fakterminaro RailLexic. La Germana Esperanta Fervojista Asocio (GEFA) estas germana landa asocio de IFEF.