Transponta Esperanto-Kongreso 2020

Kongreso en tempoj de koronviruso

La ĉion dominanta deziro de la Esperanto-parolantoj estas la translima interhoma proksimigo. Des pli malican efikon por ni havas la koronviruso kaj la urĝaj infektpreventaj restriktoj enkondukataj de politikaj kaj administraciaj decidantoj ĉie en la mondo. La devizo limigi ĉiujn sociajn kontaktojn estas precize la kontraŭo de tio kion ni volas. Tamen ĝi estas prudenta kaj nepre sekvenda.
La aktualaj kondiĉoj sufokus kongreson kun loĝado kaj kun programo ambaŭflanka de ŝtatlimo kaj kun partoprenantaro kaj kontribuantoj alvojaĝantaj el tuta Eŭropo. La espero de la prepara teamo tamen estas, ke la epidemio estas bremsebla kaj baldaŭ ebla la reiro al normala vivo.
Ni interkonsentis atendi bilancon de la politiko anoncitan por la postpaska semajno kaj helpe de ĝi konkludi ĉu la kongreso estos okazigebla.
Ĝis tiam la tri asocioj plue akceptas aliĝojn kaj decidis etendi la aktualan aliĝperiodon ĝis la 30-a de Aprilo 2020.
Ni anoncos la 20-an de Aprilo 2020 sur nia retpaĝo tie ĉi kaj per retmesaĝo al la aliĝintoj nian decidon.
Ni bedaŭras la malcertecon. Sed en la momento ni nur povas daŭrigi organizadon kaj observi la evoluon.

La teamo de la Transponta KongresoKomuna Esperanto-kongreso: germana, pola, fervojista

de vendredo, 29 majo 2020
ĝis lundo, 1 junio 2020

Temo: Najbaroj

Dum la pentekostaj tagoj de 2020 Pola Esperanto-Asocio kune kun Germana Esperanto-Asocio okazigos komunan kongreson en la limurboj Frankurt (Oder) kaj Słubice. Kune kun la du landaj asocioj samloke kongresos la Internacia Fervojista Esperanto-Federacio. Dum la unuaj tagoj la kongreso havos komunan programon por ĉiuj tri partneroj. La fervojista kongreso tamen laŭkutime daŭros tutan semajnon. Ĝi do havos propran programon de la 1-a ĝis la 5-a de junio.

 


Tempa aranĝo


La organizantoj

GEA-emblemo

 

Germana Esperanto-Asocio (GEA) – Deutscher Esperanto-Bund (DEB)

 

estas registrita asocio fondita 1906 kun sidejo en Berlin, kies celo estas la subteno de Esperanto en Germanio. Ĝi eldonas dumonate la membrogazeton „Esperanto aktuell“ kaj aranĝas ĉiujare la Germanan Esperanto-Kongreson kutime dum la pentekostaj tagoj GEA havas junularan branĉon Germana Esperanto-Junularo (GEJ), landajn ligojn kaj lokajn grupojn kaj estas germana landa asocio de la Universala Esperanto-Asocio (UEA). GEA laboras kun diversaj fakaj organizaĵoj, i.a. la Germana Esperanta Fervojista Asocio (GEFA).

PEA-emblemo

 

Pola Esperanto-Asocio (PEA) - Polski Związek Esperantystów (PZE)

 

estas la Esperanto-Asocio de Pollando, fondita 1908 kiel Pola Esperanto-Societo. Ĝi eldonas la dumonatan revuon „Pola Esperantisto“ kaj aranĝas ĉiujare en frua somero la Polan Esperanto-Kongreson. PEA havas junularan sekcion Pola Esperanto-Junularo (PEJ) kaj dek kvin regionajn filiojn. Ĝi estas pola landa asocio de la Universala Esperanto-Asocio (UEA).

IFEF-emblemo

 

Internacia Fervojista Esperanto-Federacio (IFEF)

 


estas tutmonda organizaĵo de esperantistaj fervojistoj. Ĝi celas disvastigi kaj apliki Esperanton en la fervojaj administracioj kaj en la fervojistaj medioj kaj rondoj. IFEF kunigas landajn asociojn kaj individuajn membrojn en pli ol dudek landoj. Ĝi eldonas la dumonatan bultenon kaj fervojfakan revuon „Internacia Fervojisto“. La ĉiujaran Internacian Fervojistan Kongreson de IFEF kutime okazanta en Majo organizas unu el la landaj asocioj.

IFEF estas membro de FISAIC, la Internacia Federacio de la Artaj kaj Intelektaj Fervojistaj Asocioj. Ĝi aliĝis en la jaro 1953 kiel faka asocio al la Universala Esperanto-Asocio (UEA). Ĝi kunlaboras en la terminara komisiono de la internacia fervojunio UIC kompetenta por Esperanto inter dudek du naciaj lingvoj en la fervoja fakterminaro RailLexic. La Germana Esperanta Fervojista Asocio (GEFA) estas germana landa asocio de IFEF.