Anmeldeformular Esperanto-Kongress 2019 / Aliĝilo Esperanto-kongreso 2019

Persönliche Daten/Personaj datumoj
Kongress Spezifisches/Kongresspecifaĵoj
Um mehrere Linien auszuwählen die "Strg"- oder "Ctrl"-Taste drücken und die gewünschten Linien anklicken. / Por elekti plurajn liniojn premu la "Strg"- aŭ "Ctrl"-klavo kaj klaku samtempe la deziratajn liniojn.
Der links angezeigte Kongressbeitrag ist gültig für Teilnehmende aus Ländern der Kategorie A. Der reduzierte Beitrag ist für (Ehe)partner, Behinderte (mit Beleg), Einkommenslose und Teilnehmende aus Ländern der Kategorie B. Kinder mit Geburtstag nach dem 1. Januar 2005 nehmen kostenlos teil. La kotizo indikita maldekstre validas por A-landanoj. La reduktitan kotizon dekstre pagu akompanantoj, handikapuloj (kun atesto), senenspezuloj kaj B-landanoj. Infanoj naskitaj ekde la 1-a de januaro 2005 partoprenos senpage.
Rabatt (nicht für Tageskarten)/ Rabatoj (ne por la taga bileto):
Ich möchte eine Unterkunft im Kiek in buchen. / Mi ŝatas mendi loĝadon en Kiek in. Die Preise für Übernachtung und drei Mahlzeiten sind. / La tarifoj (por tri tranoktoj inkluzive tri manĝojn ĉiutage) estas jenaj. Die Preise verstehe sich pro Person für den gesamten Kongress. Achtung: Die Anzahl der zu buchenden Zimmer im "Kiek in" ist begrenzt. Bestellungen werden nach Reihenfolge des Eingangs behandelt. Nach Ausschöpfung des Angebots an Zimmern können wir keine weiteren Zimmer zu günstigen Konditionen anbieten. / La prezoj validas por ĉiu persono por la tuta kongreso. Atentu: la kvanto nombro de ĉambroj en la domo "Kick in" estas limigita. Mendojn por ili ni traktos en la sinksekvo de ilia ricevo. Post elĉerpiĝo de tiu kvanto ni ne havos eblecon peri favorprezan loĝadon. Das Hotel Friedrichs befindet sich etwa 12 Gehminuten entfernt. Es ist für die Übernachtungen während des Kongresses nur über die Organisatoren buchbar. / Alternative eblas loĝi en apuda Hotelo Friederichs en unulita aŭ dulita ĉambro. La mendo de la ĉambroj en Hotel Friederichs ne funkcias tra la Hotelo, sed tra la organizantoj. La hotelo Friedrichs troviĝas 12 piedminutojn for de la kongresejo. Por la restado dum la kongreso ĝi nur estas mendebla tra la organizantoj. Bei den Zimmern im Nachbargebäude Gartenstraße 29 wird das Badezimmer gemeinsam mit dem Nachbarzimmer genutzt. / Eblas loĝi en la kiek in mem, en la domo Gartenstraße 29 vid-al-vide de la konstruejo en renovigitaj dulitaj ĉambroj (banejo sur koridoro). En la najbara domo Gartenstraße 29 du ĉambroj komune uzas la banĉambron sur la koridoro.
Ich stimme der Veröffentlichung im Kongressbuch zu/ Mi rajtas esti menciata pro tio en la kongreslibro.
Ich bin damit einverstanden, dass während der Veranstaltung Fotos von mir gemacht und später gegebenenfalls in der Mitgliederzeitschrift, auf der Website und/oder in sozialen Netzwerken veröffentlicht werden dürfen. --- Mi konsentas ke dum la eventoj mi povos esti fotita kaj ke tiuj fotoj poste povos esti publikitaj en nia magazino, la retpaĝo kaj/aŭ en en sociaj retoj.
Ich habe die Datenverordnung gelesen und stimme zu. / Mi legis Datenverordnung kaj konsentas.